ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

การยื่นขอภาษีเงินได้ที่ถูกหักจากเงินชดเชยจากการออกจากระบบบำนาญหรือเน็งคิง

วิธีการขอรับภาษีเงินได้คืนนั้น...เนื่องจากไม่สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง ท่านจึงจำเป็นต้องใช้ตัวแทนในการยื่นภาษีของตน และจะต้องยื่น「ใบมอบอำนาจสำหรับยื่นภาษี」ให้แก่สรรพากรพร้อมกับยื่นใบขอภาษีคืนในกรณีสำหรับผู้ตกงาน
ทั้งนี้ท่านต้องส่ง「เอกสารแจ้งโอนเงินชดเชยการออกจากระบบเนงคิง」ที่ส่งจากศูนย์เนงคิงเมื่อมีการโอนเงิน ให้กับตัวแทนยื่นภาษีด้วย

<< เมนูต่างๆ>>
เมนู A เป็นตัวแทนยื่นขอเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญพร้อมยื่นขอภาษีเงินได้ที่จะถูกหักคืน
เมนู B เป็นตัวแทนเฉพาะการยื่นขอเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญเท่านั้น
เมนู C เป็นตัวแทนเฉพาะการยื่นขอภาษีเงินได้คืนเท่านั้น กรณีผู้ที่ยื่นขอเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญโดยตนเองเรียบร้อยแล้ว

※1 สำนักงานเรามีผู้เชียวชาญด้านประกันสังคมและแรงงานและนักภาษีอากรคอยให้บริการเป็นตัวแทนในการยื่น
※2 การดำเนินการขอภาษีเงินได้ที่ถูกหักจากเงินชดเชยการออกจากระบบเนงคิงต้องดำเนินการภายใน5ปี
(นับเป็นรายปีหลังจากปีที่ได้รับเงิน) 

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲