ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

การยื่นขอรับเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ(เนงคิง)คือ...

ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น และเข้าตามเงื่อนไขที่กำหนดจะสามารถยื่นคำร้องผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสังคมเรื่องเพื่อขอเงินบำนาญ (เนงคิง) ได้
อีกทั้งท่านยังสามารถขอภาษีเงินได้20%ที่ถูกหักออกจากเงินบำนาญ(เนงคิง) ที่ได้คืนมาได้เช่นกัน โดยสำนักงานนักภาษีอากร PG สามารถช่วยดำเนินการได้ในลักษณะของการเป็นตัวแทนจัดการทางภาษี

※1 ทั้งนี้ ผู้ที่เสียภาษีเงินได้ในประเทศญี่ปุ่น(รวมทั้งภาษีท้องถิ่น) หากท่านให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ท่านอาจจะสามารถขอเงินภาษีคืนได้สูงสุดมากถึง 5 ปีด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการลดหย่อนครอบครัวที่อุปการะอยู่ (ชึ่งจะแตกต่างจากการขอภาษีเงินได้ของเงินบำนาญ)
※2 จาก ※1 หากท่านเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ทำการปรับภาษีสิ้นปี ก็มีความเป็นไปได้ที่จะขอเงินภาษีคืนโดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยเช่นกัน (ซึ่งจะแตกต่างจากการขอภาษีรายได้ของเงินบำนาญ)ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲