ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

จำนวนเงินชดเชยการออกจากระบบเงินบำนาญ(เนงคิง)

จำนวนเงินชดเชยจะเพิ่มขึ้นทุกๆ6เดือนที่เข้าระบบ และจะได้รับชดเชยมากที่สุด60เดือน (5ปี) ซึ่งถ้าหากมากกว่าจำนวนดังกล่าวก็ไม่มีผลหรือทำให้จำนวนชดเชยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าระบบในระยะเวลา5ปีถึง9ปีจึงได้รับเงินชดเชยจำนวนเท่ากัน
※ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

「อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Japan Pension Service สำหรับผู้พำนักระยะสั้น」

① การคำนวนเงินชดเชยของระบบบำนาญแห่งชาติ

ท่านผู้ที่ชำระเบี้ยประกันครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จำนวนเงินจะคำนวณตามปีที่ชำระเบี้ยประกันครั้งสุดท้ายและระยะเวลาที่เข้าระบบเนงคิง
※สำหรับผู้ที่ชำระเบี้ยประกันครั้งสุดท้ายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จำนวนเงินจะคำนวณเช่นเดียวกับที่ผ่านมา คือ 36เดือน (3ปี)

วิธีการคำนวณเงินชดเชยการออกจากระบบเงินบำนาญ(เนงคิง)
เบี้ยประกันของปีสุดท้ายที่ชำระ × 1/2 × ตัวเลขอัตราการคำนวณ

ตัวเลขอัตราการคำนวณจะคิดจากจำนวนเดือนที่เข้าระบบตามตารางด้านล่าง ซึ่งอัตราสูงสุดอยู่ที่ 60เดือน(5ปี)

【ในกรณีที่การชำระเบี้ยประกันครั้งสุดท้ายคือ เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565】

ระยะเวลาที่เข้าระบบเงินบำนาญ ตัวเลขอัตราการคำนวณ จำนวนที่จะได้รับการชำระ(พ.ศ.2564)
มากกว่า6เดือนแต่ต่ำกว่า12เดือน 6 49,830円
มากกว่า12เดือนแต่ต่ำกว่า18เดือน 12 99,660円
มากกว่า18เดือนแต่ต่ำกว่า24เดือน 18 149,490円
มากกว่า24เดือนแต่ต่ำกว่า30เดือน 24 199,320円
มากกว่า30เดือนแต่ต่ำกว่า36เดือน 30 249,150円
มากกว่า36เดือนแต่ต่ำกว่า42เดือน 36 298,980円
มากกว่า42เดือนแต่ต่ำกว่า48เดือน 42 348,810円
มากกว่า48เดือนแต่ต่ำกว่า54เดือน 48 398,640円
มากกว่า54เดือนแต่ต่ำกว่า60เดือน 54 448,470円
60เดือนขึ้นไป 60 498,300円

② การคำนวนเงินชดเชยของระบบประกันบำนาญสำหรับลูกจ้าง

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2564 หากเดือนสุดท้าย (เดือนก่อนที่จะออกจากระบบเนงคิง) ที่จ่ายเบี้ยประกันคือเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จำนวณเงินจะคำนวณจากแบบ 60เดือน (5ปี)
※สำหรับผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันครั้งสุดท้ายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ.2564 การคำนวณจะเป็นแบบ 36เดือน (3ปี)

วิธีการคำนวณเงินชดเชยการออกจากระบบเงินบำนาญ(เนงคิง)
(1) เงินเดือนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่เข้าระบบ × (2) อัตราการชำระเบี้ยประกัน (อัตราเบี้ยประกัน×1/2×ตัวเลขอัตราการคำนวณ)

(1) เงินเดือนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่เข้าระบบจะคำนวณได้จากผลรวมของA และBด้านล่าง หรือจำนวนเบี้ยประกันทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนเดือนทั้งหมดของระยะเวลาที่เข้าระบบ
A เงินเดือนตลอดระยะเวลาที่เข้าระบบก่อนเดือนเมษายน พ.ศ.2546 ×1.3
B ผลรวมของรายได้และจำนวนเงินโบนัสตลอดระยะเวลาที่เข้าระบบหลังเดือนเมษายน พ.ศ.2546

(2) อัตราการชำระเบี้ยประกันสามารถคำนวณได้จาก อัตราเบี้ยประกัน ณ เดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าปีที่อยู่ในระบบเนงคิงเป็นเดือนสุดท้าย (เดือนก่อนหน้าเดือนที่จะออกจากประเทศญี่ปุ่นถาวร) (หากเดือนสุดท้ายที่ชำระเบี้ยประกันคือเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันของเดือนตุลาคมของสองปีก่อนหน้า) ของเดือนสุดท้ายที่ชำระเบี้ยประกัน×1/2×ตัวเลขในตารางด้านล่างตามระยะเวลาที่ชำระเบี้ยประกัน

【ในกรณีที่เดือนสุดท้ายคือเดือนเมษายน พ.ศ.2564เป็นต้นไป】

ระยะเวลาที่เข้าระบบเงินบำนาญ ตัวเลขอัตราการคำนวณ ตัวเลขอัตราการชำระเงิน
มากกว่า6เดือนแต่ต่ำกว่า12เดือน 6 0.5
มากกว่า12เดือนแต่ต่ำกว่า18เดือน 12 1.1
มากกว่า18เดือนแต่ต่ำกว่า24เดือน 18 1.6
มากกว่า24เดือนแต่ต่ำกว่า30เดือน 24 2.2
มากกว่า30เดือนแต่ต่ำกว่า36เดือน 30 2.7
มากกว่า36เดือนแต่ต่ำกว่า42เดือน 36 3.3
มากกว่า42เดือนแต่ต่ำกว่า48เดือน 42 3.8
มากกว่า48เดือนแต่ต่ำกว่า54เดือน 48 4.4
มากกว่า54เดือนแต่ต่ำกว่า60เดือน 54 4.9
60เดือนขึ้นไป 60 5.5

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲