ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

การดำเนินการยื่นขอเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ

รายการเอกสารจำเป็น

① หนังสือแจ้งให้ทราบจากทางสำนักงานเน็งคิงเกี่ยวกับจำนวนเงินชดเชยที่จะได้รับ

② สำเนาหนังสือเดินทาง ※หน้ารูปถ่าย หน้าที่มีตราประทับวันเดือนปีที่ออกนอกประเทศญี่ปุ่น และหน้าที่มีการประทับวีซ่า

③ เอกสารยืนยันการย้ายทะเบียนบ้านออกนอกประเทศญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่งในรายการต่อไปนี้

 1. ทะเบียนบ้านญี่ปุ่นที่มีการแสดงการลบออกจากทะเบียนบ้าน
 2. ทะเบียนบ้านญี่ปุ่นที่มีการลงวันที่ที่จะเดินทางกลับประเทศ
 3. บัตรมายนัมเบอร์ที่มีการบันทึกการย้ายออกด้านหลัง
 4. ใบแจ้งย้ายออก
 5. บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ(ไซริวการ์ด)หน้า-หลัง

④ เอกสารชี้แจงชื่อ「ธนาคาร」 , 「ชื่อสาขา」, 「หมายเลขบัญชี」 และ「ชื่อนามสกุลของผู้ยื่น」โดยภายในเอกสารนั้นต้องมี「ตราประทับของธนาคาร」ประทับไว้ด้วย

⑤ สมุดเงินบำนาญหรือเนงคิง

 1. ผู้ที่เข้าระบบบำนาญแห่งชาติจะได้รับเงินค่าชดเชยการออกจากระบบทั้งหมดตามหมายเลขธนาคารที่แจ้งไว้ (ระบบบำนาญแห่งชาติจะไม่มีการหักภาษีเงินได้)
 2. เงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ(เนงคิง)จะถูกหักภาษีเงินได้20%และจะเหลือโอนเข้าบัญชีประมาณ80%
  ทั้งนี้ ในส่วนของภาษีเงินได้20%นั้นมีระยะเวลาดำเนินการภายใน5ปี
 3. เงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ(เนงคิง)จะได้รับ3-6เดือนหลังยื่น
 4. ค่าส่งเอกสารระหว่างประเทศลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
 5. เงินชดเชยการออกระบบและภาษีเงินได้นั้น จะถูกโอนระหว่างประเทศโดยจะได้รับเงินตามเรทหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ที่ใช้บัญชีธนาคารประเทศญี่ปุ่นรับเงินดังกล่าวนั้นจะได้รับเป็นเงินเยน

*1 หากไม่มีสมุดเนงคิงกับตัว สามารถดำเนินการได้โดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เข้าระบบบำนาญ(เนงคิง)
*2 หากไม่ทราบหมายเลขประจำตัวผู้เข้าระบบบำนาญ(เนงคิง) ทางเราสามารถค้นหาให้ได้หากได้รับหนังสือมอบอำนาจ

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲