ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

外国人の脱退一時金&所得税還付.
 • 外国人の脱退一時金とは?
  การยื่นขอรับเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญคือ...
 • 脱退一時金を受取る為の要件は?
  เงื่อนไขในการยื่นขอรับเงินชดเชย สำหรับการออกจากระบบบำนาญหรือเน็งคิงคือ..
 • 社会保障協定とは?
  สนธิสัญญาประกันสังคม
 • 脱退一時金の支給額は?
  จำนวนเงินชดเชยการออกจากระบบเงินบำนาญ
 • 脱退一時金の請求手続きは?
  การดำเนินการยื่นขอเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ
 • 脱退一時金に関する所得税の還付請求は?
  การยื่นขอภาษีเงินได้ที่ถูกหักจากเงินชดเชยจากการออกจากระบบบำนาญหรือเน็งคิง
 • PGの会社概要
  ข้อมูลบริษัท
 • 脱退一時金の報酬は?
  ค่าบริการ

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲