Pension LUMP SUM Withdrawal Payments(Nenkin)


ONE STOP SERVICE specializes in Tax Refund, Visa , Pension and Insurances, Legal Assistance,
Non Japanese LUMP SUM Withdrawal Payment(Nenkin) and  Income Tax Refund
Available support in 12 countries

Ano ang mga kinakailangang kondisyon upang makapagsumite ng aplikasyon ukol sa LUMP SUM WITHDRAWAL PAYMENT (LSWP)

  1. Ang aplikante ay dayuhan.
  2. Ang aplikante ay may kontribusyon na sa Pambansang Sistema ng Pensyon o Seguro sa kalusugan nang anim (6) na buwan o higit pa rito.
  3. Ang aplikante ay hindi kwalipikado para tumanggap ng pensyon sa katandaan("old age pension"). Sa ibang salita, ang pagsasakop ng aplikante sa Pambansang Sistema ng Pensyon ay hindi aabot ng sampung(10)taon. Samakatuwid, ang mga dayuhang naging kasapi sa pambansang Sistema ng Pensyon nang humigit sa sampung (10) taon o isang daan at dalawampung (120) buwan ay hindi maaaring humiling ng LSWP.
  4. Kailanman hindi naging karapat-dapat ang aplikante na tumanggap ng pensyon para sa mga taong may kapansanan("disability pensyon")
  5. Ang aplikante ay may karapatang tumanggap ng mga benepisyo ayon sa isang planong masasabing katumbas ng plano sa ilalim ng Pambansang Sistema ng Pensyon ng Bansang Hapon
  6. Ang aplikante ay hindi na naninirahan sa bansang Japan. Pinapayagan lamang ang pag sumite ng aplikasyon ukol sa LSWP sa loob ng dalawang (2) taon mula nang tumigil na siyang manirahan sa bansang Japan. Gayunpaman, ang aplikasyon hingil sa income tax na ibinawas sa natanggap na kabayaran sa pension ay maaaring mai-apply sa loob ng limang(5) taon lamang mula sa petsa na nakasulat sa resulta ng LSWP.

Para sa mga karagdagang katanungan

Kunsulta sa Telepono03-5453-6931
Mula sa Ibang bansa +81-3-5453-6931
Mula Lunes hanggang Biyernes mula alas diyes 10 ng umaga hanggang ala sais 6 ng gabi
Pansamantalang sarado ng Sabado bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng  bagong impeksyon dala ng Corona Virus.
Kung nais magtanong sa email: Mangyaringi click ITO.
Maari ka naming tulungan nang higit pa kung ninanais kung ipapaalam mo sa amin na nabasa mo ang aming homepage.

Mga Negosyo ng PG Group at Mga Ka-partner Nito

top▲