Pension LUMP SUM Withdrawal Payments(Nenkin)


ONE STOP SERVICE specializes in Tax Refund, Visa , Pension and Insurances, Legal Assistance,
Non Japanese LUMP SUM Withdrawal Payment(Nenkin) and  Income Tax Refund
Available support in 12 countries

Ano ang tinutukoy na Social Security Agreement?

Ang "Social Security Agreement" o Kasunduan sa Seguridad sa lipunan ay isang bilateral na kasunduan na naglalayong maiwasan ang dobleng pakikilahok sa mga sistema sa seguridad sa lipunan sa Japan at mga banyagang bansa, at maiwasan ang pag abanduna sa mga premium ng seguro sa pensyon.
Nitong Oktubre 1, 2019, ang Japan ay pumirma sa isang bilateral na Kasunduan sa Seguridad sa lipunan sa 23 mga bansa, na 20 sa mga ito ay nasa buong lakas at bisa.
Ang pag-aalis ng dalawahang saklaw at ang pagsasaayos ng kabuuan ng coverage period ay posible lamang sa pagitan ng Japan at ng mga bansang ito. 


Mga bansa kung saan nagkabisa ang kasunduan

Germany, United Kingdom, Republic of Korea, United States, Belgium, France, Canada, Australia, Netherlands, Czech Republic(*), Spain, Ireland, Brazil, Switzerland, Hungary, India, Luxembourg, Philippines,Slovak Republic,China.

(Tandaan) Para sa mga kasunduan sa United Kingdom, South Korea, Italy (hindi pa epektibo) at China, ang "pag-iwas sa dobleng pasanin ng mga pagbabayad ng premium sa seguro"  lamang ang may bisa o magagamit.


Mga bansang lumagda sa kasunduan na hindi pa nagsasagawa ng pagpapatupad

Italy,Sweden,Finland

Bilang karagdagan, may mga natatanging paghawak ang bawat bansa ukol sa kasunduan. 

* Ang mga nakatanggap ng LSWP mula sa alinman sa mga nabanggit na bansa isang lump-sum withdrawal na pagbabayad,  ang panahon na iyon ay hindi na maaring idagdag sa kabuuan.
* Posibleng mag-aplay para sa isang pagbabayad ng lump-sum withdrawal kahit na ang iyong nasyonalidad ay nasa listahang ito.

Para sa mga karagdagang katanungan

Kunsulta sa Telepono03-5453-6931
Mula sa Ibang bansa +81-3-5453-6931
Mula Lunes hanggang Biyernes mula alas diyes 10 ng umaga hanggang ala sais 6 ng gabi
Pansamantalang sarado ng Sabado bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng  bagong impeksyon dala ng Corona Virus.
Kung nais magtanong sa email: Mangyaringi click ITO.
Maari ka naming tulungan nang higit pa kung ninanais kung ipapaalam mo sa amin na nabasa mo ang aming homepage.

Mga Negosyo ng PG Group at Mga Ka-partner Nito

top▲