Pension LUMP SUM Withdrawal Payments(Nenkin)


ONE STOP SERVICE specializes in Tax Refund, Visa , Pension and Insurances, Legal Assistance,
Non Japanese LUMP SUM Withdrawal Payment(Nenkin) and  Income Tax Refund
Available support in 12 countries

Ano ang tinutukoy na Pensyon LUMP SUM Withdrawal Payment para sa mga dayuhang naninirahan sa bansang Hapon?

Ang mga dayuhang naninirahan sa bansang Hapon na tumutugon sa ilang mga kinakailangan ay maaaring magsumite ng aplikasyon para sa kabuuang  pagbabalik ng binayad na kontribusyon sa ("lump sum withdrawal payment" o ”LSWP") sa Pambansang Sistema ng Pensyon ng mga Empleyado.
Ang halaga ng tatanggaping Pensyon LSWP ay napapailalim sa 20% na buwis sa kita, na maaari ring i-claim sa pamamagitan ng pag-apply para sa tax refund sa isang tax office sa Japan.

Ang lisensyadong tax accountant ng PG (PG Tax Accountant Office) ay maaari ring hawakan ang pamamaraan ng pag-refund ng buwis na ito bilang iyong kinatawan (Tax Agent / Representative)

※1. Bilang karagdagan, ang mga nagbayad ng buwis sa kita (kasama na ang residential tax) sa Japan ay maaaring mag-apply para sa isang tax refund. Kailangan lamang na nagpapadala ng pera bilang suporta sa kanilang mga kamag-anak o dependents na tinatawag lalo na ang mga nasa ibang bansa. Maaaring mai-apply ang nakaraang limang taon.  (Iba pa ito sa tax refund sa ipinataw na buwis sa binayarang  Pensyon Lump Sum Withdrawal Payment.)

※2. Bukod pa dito, ang mga hindi gumawa o hindi nakagawa ng mga pagsasaayos ng buwis pagtatapos ng taon (year end tax adjustment) na umalis na ng japan ay maaaring makakuha ng refund sa buwis sa pamamagitan ng pag file ng tax return. (Iba pa ito sa tax refund sa ipinataw na buwis sa binayarang  Pensyon Lump Sum Withdrawal Payment.)

Para sa mga karagdagang katanungan

Kunsulta sa Telepono03-5453-6931
Mula sa Ibang bansa +81-3-5453-6931
Mula Lunes hanggang Biyernes mula alas diyes 10 ng umaga hanggang ala sais 6 ng gabi
Pansamantalang sarado ng Sabado bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng  bagong impeksyon dala ng Corona Virus.
Kung nais magtanong sa email: Mangyaringi click ITO.
Maari ka naming tulungan nang higit pa kung ninanais kung ipapaalam mo sa amin na nabasa mo ang aming homepage.

Mga Negosyo ng PG Group at Mga Ka-partner Nito

top▲