Pension LUMP SUM Withdrawal Payments(Nenkin)


ONE STOP SERVICE specializes in Tax Refund, Visa , Pension and Insurances, Legal Assistance,
Non Japanese LUMP SUM Withdrawal Payment(Nenkin) and  Income Tax Refund
Available support in 12 countries

Maaari bang ma-refund ang income tax (kitang buwis) na napataw sa Pensyon LSWP?

Maaari ninyong mairefund ang pinataw na income tax sa inyong Pensyon LSWP sa pamamagitan ng paglunsad ng aplikasyon ng isang "Tax Agent" na kailangang bigyan ninyo ng kaukulang kapangyarihan para isagawa ito. Ang Tax Agent ang siya mismong magsusumite ng "Notification of Tax Agent".

Kapag naaprubahan ang aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP, magpapadala ang Tanggapan ng Pensyon ng bansang Hapon ng abiso sa inyo at dapat na ibigay ninyo ang dokumentong ito sa Tax Agent na inyong itinalaga.

Maaari kayong pumili mula sa tatlong opsyon kung paano isasagawa ang inyong aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP.

A Course Parehong isasagawa ang aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP at sa refund ng 20% income tax na pinataw dito.
B Course Isasagawa ang aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP lamang.
C Course Isasagawa ang aplikasyon ng refund lamang ng 20% income tax na pinataw sa nakumpletong aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP na sariling isinumite ng aplikante.

※1 Ang abogadong espesyalista sa Paggawa at Segurong Panglipunan ang magsasagawa ng aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP at ang tax accountant naman ang magsasagawa ng aplikasyon para sa kaukulang income tax refund.

※2 Ang aplikasyon para sa pagrefund ng kaukulang income tax na pinataw sa Pensyon LSWP ay maaaring maisumite sa loob lamang ng limang (5) taon mula sa petsa ng pagkatanggap ng pera sa Pension Lump-sum o nakasulat sa papel ng resulta ipinadala sa inyo.

Para sa mga karagdagang katanungan

Kunsulta sa Telepono03-5453-6931
Mula sa Ibang bansa +81-3-5453-6931
Mula Lunes hanggang Biyernes mula alas diyes 10 ng umaga hanggang ala sais 6 ng gabi
Pansamantalang sarado ng Sabado bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng  bagong impeksyon dala ng Corona Virus.
Kung nais magtanong sa email: Mangyaringi click ITO.
Maari ka naming tulungan nang higit pa kung ninanais kung ipapaalam mo sa amin na nabasa mo ang aming homepage.

Mga Negosyo ng PG Group at Mga Ka-partner Nito

top▲