Pension LUMP SUM Withdrawal Payments(Nenkin)


ONE STOP SERVICE specializes in Tax Refund, Visa , Pension and Insurances, Legal Assistance,
Non Japanese LUMP SUM Withdrawal Payment(Nenkin) and  Income Tax Refund
Available support in 12 countries

Paano kinakalkula ang halaga ng matatanggap na Lump Sum Withdrawal Payment?

Ang halaga ng matatanggap na lump sum withdrawal payment ay kinakalkula at tataas mula sa batayan na 6 na buwan hanggang 60 na buwan (5years).   Ang anumang pagbabayad na nagawa pagkatapos ng ika-60 buwan ay maibubukod o hindi na kasali sa pagkalkula.  Samakatuwid, kung ang isa ay nakatala sa systema sa loob ng 5 taon o umabot man ito ng 9 na taon, ang halagang matatanggap ay pareho lamang.

※Nagsimula ang rebisyon na ito noong Abril ng 2021.

(Mula sa homepage ng Japan Pension Service sa Short-term Resident Foreigner Withdrawal Lump-sum Grant)

Sa kaso ng Pambansang Pensyon

Simula Abril 2021, Para sa mga miyembro na ang huling pagbabayad ng premium ng seguro ay dapat bayaran pagkatapos ng  Abril ng taong 2021, ang halaga ng lump-sum withdrawal payment ay kakalkulahin ayon sa taon kung saan kabilang ang huling buwan ng pagbabayad ng premium ng seguro at mga panahon kung saan nabayaran ang mga premium ng seguro...

Para sa mga huling nagbayad ng premium ng seguro bago ang Marso 2021, ang halaga ng pagbabayad ay makakalkula hanggang sa 36 buwan (3 taon)  tulad ng dati..

Formula sa Pagkalkula para sa pagbabayad ng lump-sum withdrawal .

Ang halaga ng mga premium ng seguro para sa taon kung saan ang huling buwan ng pagbabayad ng mga premium ng seguro ay nabibilang  x  1/2  x  ng bilang na ginamit upang makalkula ang halaga ng pagbabayad.

Alinsunod dito, ang pinakamataas na bilang na ginamit para sa pagkalkula ng pagbabayad ay 60 na tumutugma sa 60 buwan na katumbas ng 5 taon ng mga pagbabayad ng premium ng seguro.  Ang bilang na ginamit para sa pagkalkula ng pagbabayad ay tumutugma sa bilang ng mga buwan ng  pagbabayad ng premiumng  seguro sa loob ng isang naibigay na tagal ng pagbabayad, tulad ng ipinakita sa talahanayan sa ibaba.

Kapag ang huling buwan ng pagbabayad ng mga premium ng seguro ay pagkatapos ng Abril 2021 hanggang March 2022.

Panahon ng pagbabayad ng premium ng seguro Bilang na ginamit upang
makalkula ang halaga ng
pagbabayad
Halaga ng bayad
(taong 2021)
6 na buwan o higit pa at mas mababa sa 12 buwan 6 49,830円
12 na buwan o higit pa at mas mababa sa 18 buwan 12 99,660円
18 na buwan o higit pa at mas mababa sa 24 buwan 18 149,490円
24 na buwan o higit pa at mas mababa sa 30 buwan 24 199,320円
30 na buwan o higit pa at mas mababa sa 36 buwan 30 249,150円
36 na buwan o higit pa at mas mababa sa 42 buwan 36 298,980円
42 na buwan o higit pa at mas mababa sa 48 buwan 42 348,810円
48 na buwan o higit pa at mas mababa sa 54 buwan 48 398,640円
54 na buwan o higit pa at mas mababa sa 60 buwan 54 448,470円
Mahigit sa 60 buwan 60 498,300円


Sa kaso ng  Seguro sa Pensyon ng mga Empleyado

Simula  Abril taon ng 2021, para sa mga miyembro na ang huling buwan ng pagbabayad (buwan bago ang buwan kung saan nabibilang ang araw ng diskwalipikasyon) ay Abril   o pagkatapos ng Abril, ang maximum na halaga ng pagbabayad ay magiging 60 buwan at ang halaga ng LWSP ay kinakalkula

Subalit para sa mga ang huling buwan ng seguro ay bago ang Marso taon ng 2021, ang halaga ng LSWP ay makakalkula hanggang sa 36 buwan (3 taon) tulad ng dati.

[ Formula ng pagkalkula para sa pagbabayad ng lump-sum withdrawal ]
Halaga ng Average na sahod sa panahon ng naka insured x (2) Halaga ng premium ng seguro  x 1/2 bil;ang na ginamit upang makalkula ang halaga ng pagbabayad)

(1) Ang halaga ng average na sahod sa panahon ng naka insured ay ang  halagang nakuha sa pamamagitan ng paghati sa kabuuan ng A + B na kabuuang bilang ng mga buwan ng nakainsured na panahon.
A: Halaga na nakuha sa pamamagitan ng pag multiply sa 1.3 ng karaniwang buwanang suweldo para sa naka insured sa panahon bago ang Abril 2003
B: Ang kabuuan ng karaniwang buwanang suweldo at karaniwang bonus para sa naka insured na panahon pagkatapos ng Abril 2003

(2) Ang Rate ng Pagbabayad ay ang rate na nakuha sa pamamagitan ng pag-multiply ng rate ng premium ng seguro noong Oktubre ng nakaraang taon kung saan kabilang ang huling buwan (buwan bago ang buwan kung saan nabibilang ang petsa ng disqualification), (ngunit kung ang huling buwan ay nasa pagitan ng Enero hanggang Agosto, ang rate ng premium ng seguro para sa Oktubre ng taon bago ang huling ay ilalapat ng isa't kalahati), pagkatapos ay i-multiply ng numero sa talahanayan sa ibaba na may sanggunian sa saklaw ng seguro.

Kapag ang huling buwan ng panahon ng naseguro ay pagkatapos ng Abril 2021 :

Panahon ng pagbabayad ng
premium ng seguro, atbp.
Bilang na ginamit upang makalkula ang
halaga ng pagbabayad
Rate ng bayad
6 na buwan o higit pa at mas mababa sa 12 buwan 6 0.5
12 na buwan o higit pa at mas mababa sa 18 buwan 12 1.1
18 na buwan o higit pa at mas mababa sa 24 buwan 18 1.6
24 na buwan o higit pa at mas mababa sa 30 buwan 24 2.2
30 na buwan o higit pa at mas mababa sa 36 buwan 30 2.7
36 na buwan o higit pa at mas mababa sa 42 buwan 36 3.3
42 na buwan o higit pa at mas mababa sa 48 buwan 42 3.8
48 na buwan o higit pa at mas mababa sa 54 buwan 48 4.4
54 na buwan o higit pa at mas mababa sa 60 buwan 54 4.9
Mahigit sa 60 buwan 60 5.5

Para sa mga karagdagang katanungan

Kunsulta sa Telepono03-5453-6931
Mula sa Ibang bansa +81-3-5453-6931
Mula Lunes hanggang Biyernes mula alas diyes 10 ng umaga hanggang ala sais 6 ng gabi
Pansamantalang sarado ng Sabado bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng  bagong impeksyon dala ng Corona Virus.
Kung nais magtanong sa email: Mangyaringi click ITO.
Maari ka naming tulungan nang higit pa kung ninanais kung ipapaalam mo sa amin na nabasa mo ang aming homepage.

Mga Negosyo ng PG Group at Mga Ka-partner Nito

top▲