ช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นTaxRefund PG&CO. ส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอน สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้


นโยบายการรักษาข้อมูลความลับส่วนบุคคล

เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลความลับส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

บริษัทแปซิฟิก การันตี จำกัด(ต่อไปเรียกว่า "บริษัทเรา")บริษัทที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะจัดการข้อมูลต่างๆของท่านอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากลูกค้า เราจะใช้อย่างรอบครอบระมัดระวัง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
  บริษัทเราให้ความเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมดเป็นความลับและนำใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งลูกค้าไว้เท่านั้น
  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม นอกจากว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกค้า และให้ข้อมูลเท่าที่ลูกค้าอนุญาตเท่านั้น เว้นแต่ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ
 3. จรรยาบรรณในการรักษาความลับ
  เราสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านต่อสาธารณะ
 4. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
  เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย ความเสียหาย การรั่วไหล ของข้อมูลส่วนตัว บริษัทเราจะควบคุมข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย ตลอดจนทบทวนและพัฒนามาตรการต่างๆอย่างเข้มงวด
  กรณีที่ส่งเอกสารผ่านทางFAXหรือไปรษณีย์ เราจะตรวจสอบข้อมูลของผู้รับอย่างถี่ถ้วนก่อนส่ง เพื่อให้เอกสารถูกส่งไปยังผู้รับอย่างถูกต้อง อีกทั้ง เอกสารที่ไม่ใช้แล้วทำจะทำลายด้วยเครื่องตัดกระดาษก่อนทิ้ง
  และ อาคารสำนักงานของเรามีบริษัทรักษาความปลอดภัยคอยรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล
 5. การจัดการเกี่ยวกับการักษาข้อมูลส่วนตัว
  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยความเคารพต่อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

 1. บริษัทเราเข้าใจถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ ทราบถึงประเด็นกฎหมายล่าสุด เพื่อไม่ให้ลูกค้าของเราเสียเปรียบ เราไม่หยุดนิ่ง เราจะปรับปรุงนโยบายการทำงาน พัฒนาความรู้ด้านภาษีให้รองรับกับตัวบทกฎหมายล่าสุด
 2. บริษัทเราทราบถึงกฎหมาย กฏเกณฑ์ต่างของนักภาษีอากรและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เข้าใจอย่างลึกซึ้งของขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งบริษัทเราจะไม่ละเมิดขอบเขตอำนาจหน้าที่เหล่านั้น
 3. ตามกฏหมายนักภาษีอากร ข้อ52 กล่าวถึง 「การกระทำดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลที่มิใช่นักภาษีอากรกระทำการ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน」 บริษัทเราเข้าใจถึงข้อกฏหมายนี้อย่างลึกซึ้ง นโยบายการทำงานของเราจึงไม่ล้ำขอบเขตอำนาจของนักภาษีอากร และร่วมงานกับนักภาษีอากรได้อย่างราบรื่น
03-5453-6931 03-5453-6931