ยื่นขอรับเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ

บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง),กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง10ภาษา (รวมบริการการแปลเอกสารให้ฟรี)

.外国人の脱退一時金&所得税還付
 • 外国人の脱退一時金とは?
  การยื่นขอรับเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญคือ...
 • 脱退一時金を受取る為の要件は?
  เงื่อนไขในการยื่นขอรับเงินชดเชย สำหรับการออกจากระบบบำนาญหรือเน็งคิงคือ..
 • 社会保障協定とは?
  ข้อตกลงระบบเงินบำนาญระหว่างประเทศคือ...
 • 脱退一時金の支給額は?
  จำนวนเงินชดเชยการออกจากระบบเงินบำนาญ
 • 脱退一時金の請求手続きは?
  การดำเนินการยื่นขอเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ
 • 脱退一時金に関する所得税の還付請求は?
  การยื่นขอภาษีเงินได้ที่ถูกหักจากเงินชดเชยจากการออกจากระบบบำนาญหรือเน็งคิง
 • PGの会社概要
  ข้อมูลบริษัท
 • 脱退一時金の報酬は?
  ค่าบริการ

บริษัทในเครือ PG

หุ้นส่วน

Related Services

top▲