ช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นTaxRefund PG&CO. ส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอน สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้


ค่าบริการ

หลักการของบริษัท ท่านสามารถชำระค่าบริการเมื่อใด้รับเงินภาษีคืนสำเร็จ
(สามารถชำระล่วงหน้าได้ รายละเอียดด้านล่าง)

ยื่นเรื่องขอคืนภาษีเงินได้และภาษีท้องถิ่นคู่กัน กรณีจ่ายค่าบริการหลังการรับเงินภาษีคืน ครั้งแรก 20%
ครั้งที่2เป็นต้นไป 17%
ครั้งที่3เป็นต้นไป 15%
กรณีจ่ายค่าบริการล่วงหน้า
(การจ่ายค่าบริการ ก่อนบริษัทนำเอกสารไปยื่น)
ครั้งแรก 19%
ครั้งที่2เป็นต้นไป 16%
ครั้งที่3เป็นต้นไป 15%
ยื่นเรื่องขอการแก้ไข ภาษีเงินได้และภาษีท้องถิ่น กรณีจ่ายค่าบริการหลังการรับเงินภาษีคืน ครั้งแรก 25%
ครั้งที่2เป็นต้นไป 22%
ครั้งที่3เป็นต้นไป 20%
กรณีจ่ายค่าบริการล่วงหน้า
(การจ่ายค่าบริการ ก่อนบริษัทนำเอกสารไปยื่น)
ครั้งแรก 24%
ครั้งที่2เป็นต้นไป 21%
ครั้งที่3เป็นต้นไป 19%
ยื่นเรื่องขอคืนเฉพาะภาษีท้องถิ่น กรณีจ่ายค่าบริการหลังการรับเงินภาษีคืน ครั้งแรก 25%
ครั้งที่2เป็นต้นไป 22%
ครั้งที่3เป็นต้นไป 20%
กรณีจ่ายค่าบริการล่วงหน้า
(การจ่ายค่าบริการ ก่อนบริษัทนำเอกสารไปยื่น)
ครั้งแรก 24%
ครั้งที่2เป็นต้นไป 21%
ครั้งที่3เป็นต้นไป 19%
※บริษัทสามารถเป็นตัวแทนของท่านในการดำเนินการขอคืนภาษี
หากท่านต้องย้ายที่อยู่ออกนอกประเทศญี่ปุนก่อนใด้รับเงินภาษีคืน
(เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม)
※ค่าบริการราคาต่ำสุด100,000เยน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำหรับท่านที่ได้ภาษีคืนเป็นจำนวนน้อย สามารถปรึกษากับเราเรื่องค่าธรรมเนียมได
※กรณีท่านที่เคยยื่นเสียภาษีสำหรับกิจการส่วนตัวหรืออื่นๆ อาจจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

03-5453-6931 03-5453-6931