जापानमा विदेशीको लागि सहायताTaxRefund PG&CO. You may apply for a tax refund if you are giving financial support to your family in your home country


शुल्क विवरण

※ हामी साधारणतय ससर्त शुल्क प्रणाली अनुसार काम गर्छौं । सामान्य शुल्क र अग्रिम भुक्तानी शुल्क निम्नअनुसार निर्धारण गरिएको छ ।

संयुक्त निवेदन
(आयकर र आबासीयकर फिर्ती निवेदन)
रकम फिर्ती पछि भुक्तानी पहिलोपटक (निवेदक) २०%
दोहोरिने (निवेदक) १७%
अग्रिम भूक्तानी
(निवेदकले अनुमानित शुल्क निवेदन दिनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्नेछ )
पहिलोपटक (निवेदक) १९%
दोहोरिने (निवेदक) १६%
शुद्धीकरणको लागि निवेदन
(खाकुतेई सिन्कोकु शुद्धीकरण)
रकम फिर्ती पछि भुक्तानी पहिलोपटक (निवेदक) २५%
दोहोरिने (निवेदक) २२%
अग्रिम भूक्तानी
(निवेदकले अनुमानित शुल्क निवेदन दिनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्नेछ )
पहिलोपटक (निवेदक) २४%
दोहोरिने (निवेदक) २१%
एकल निवेदन
(आयकर अथवा आबासीयकर निवेदन)
रकम फिर्ती पछि भुक्तानी पहिलोपटक (निवेदक) २५%
दोहोरिने (निवेदक) २२%
अग्रिम भूक्तानी
(निवेदकले अनुमानित शुल्क निवेदन दिनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्नेछ )
पहिलोपटक (निवेदक) २४%
दोहोरिने (निवेदक) २१%

२०१६ बाट तिरेको करको लागि लाग्ने शुल्क

संयुक्त निवेदन
(आयकर र आबासीयकर फिर्ती निवेदन)
रकम फिर्ती पछि भुक्तानी पहिलोपटक (निवेदक) १७%
दोहोरिने (निवेदक) १५%
अग्रिम भूक्तानी
(निवेदकले अनुमानित शुल्क निवेदन दिनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्नेछ )
पहिलोपटक (निवेदक) १६%
दोहोरिने (निवेदक) १४%
शुद्धीकरणको लागि निवेदन
(खाकुतेई सिन्कोकु शुद्धीकरण)
रकम फिर्ती पछि भुक्तानी पहिलोपटक (निवेदक) २३%
दोहोरिने (निवेदक) २०%
अग्रिम भूक्तानी
(निवेदकले अनुमानित शुल्क निवेदन दिनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्नेछ )
पहिलोपटक (निवेदक) २२%
दोहोरिने (निवेदक) १९%
एकल निवेदन
(आयकर अथवा आबासीयकर निवेदन)
रकम फिर्ती पछि भुक्तानी पहिलोपटक (निवेदक) २३%
दोहोरिने (निवेदक) २०%
अग्रिम भूक्तानी
(निवेदकले अनुमानित शुल्क निवेदन दिनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्नेछ )
पहिलोपटक (निवेदक) २२%
दोहोरिने (निवेदक) १९%

※हाम्रो कम्पनी तपाईको कर एजेन्ट हुन सक्छ । (अतिरिक्त शुल्क)
※ न्यूनतम आधारभूत शुल्क १०००००येन(Excl.tax) ।
२०१६ बाट तिरेको कर फिर्तीको लागि लाग्ने शुल्क ७००००येन(Excl.tax) ।
फिर्ती रकम सानो भएमा शुल्कको लागि परामर्श गर्न सकिनेछ ।
※व्यावसाय मालिक र अन्य आम्दानी कर फिलर्सको लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।
कृपया बिस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

03-5453-6931 03-5453-6931