Kaagapay sa Pamumuhay ng mga Banyaga sa JapanTaxRefund PG&CO. May pribilehiyong mag-apply ng Tax Refund kung nagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilya sa ibang bansa.


Bakit sa PG?

Tiwala/Maaasahan/Ekspiriyensa

Sa nakaraang mga taon, maraming bilang ng kliyente na ang tumanggap ng tax refund sa tulong ng mga, katuwang na tax accountant ng Pacific Guaranty Inc. (o PG&CO), (tatawaging [kumpanya] sa ibaba). Ang mga kliyente ng kumpanya ay kinabibilangan ng mga "repeaters" o umuulit, at mga kliyente na ipinakilala ng mga kapwa kliyente na natulungan ng kumpanya at aktwal ng nakatanggap ng kanilang tax refund.
Kailangan lamang na maipakita sa kumpanya ang mga kinakailangang dokumento upang makapagbigay ng paunang quotation para sa tax refund ang tax accountant. Ang PG&CO. ay nakakapagbigay ng ganitong mga serbisyo sa halagang rasonable sa dahilang ang kumpanyang ito ay nagunguna sa larangan ito dahil sa mga gawaing napatunayan na sa nakaraan.

Ang kumpanya ay gumagamit ng sariling network tungkol sa mga bagay na nangangailangan ng pangunahing solusyon, kami ay pipili ng espesyalista na ipakikilala sa inyo na maaari ninyong dulugan ng may pagtitiwala.
Kasama sa tungkulin ng kumpanya ang pangangalaga ng mga bagay na konpidensyal,
Isasaayos ang inyong ugnayan sa abogado o panghukumang tagasulat at iba pang may kinalamang mga propesyonal, at kung kinakailangan, kayo ay bibigyan ng serbisyo ng interpretasyon.

Mataas na kalidad ng serbisyo

Aalamin ng financial planner at tax agent ng kumpanya ang inyong mga pangangailangan, Matapos nito ay ipapaliwanag nila sa inyo ang tungkol sa tax planning o tax refund. Sa huli, ang certified public tax accountant ang magsasagawa ng pag-a-apply ng inyong tax refund.

Ang kumpanya ay nagbibigay din ng mga payo tungkol sa pagkuha ng mga kakailanganing dokumentong mula sa inyong bansa para sa proseso ng aplikasyon ng tax refund at mga serbisyo ng pagsasaling wika at interpretasyon.Gayundin, maliban sa serbisyo tungkol sa tax refund, tumutugon and kumpanya sa mga konsultasyon tungkol sa suliranin sa visa, trabaho, pamilya, at iba pang mga suliranin kaakibat ng inyong pamumuhay sa Japan.
Para sa iba pa, na panandaliang nadestino sa ibang bansa, o di kaya naman ay wala sa Japan dahil sa pagbabalik-bayan sa kanyang bansa, ang mapagkakatiwalaang tax agent ng kumpanya na binigyan ng special power of attorney ang siyang hihiling sa tax accountant ukol sa pag-aayos ng proseso ng tax refund. Kaya't kahit na kayo ay nasa ibang bansa, maaaring makapag-apply ng refund, at ligtas rin ninyo itong matatanggap.

Para sa mga dayuhang manggagawa na uuwi na sa kanilang bansa, ang aming kumpanya ay maari ring maging kinatawan ninyo para sa aplikasyon ng inyong Income tax refund.

Rasonableng singil

May diskwento na naibibigay para sa mga grupo na mag-aapply at sa mga repeater.
Para sa karagdagang impormasyon[Presyo ng Serbisyo]
※Libre ang aming Estimasyon.

Gayundin...
Nagbibigay ang aming kumpanya ng gantimpala sa mga tao na nagpakilala ng mga aplikante.

03-5453-6931 03-5453-6931