Kaagapay sa Pamumuhay ng mga Banyaga sa JapanTaxRefund PG&CO. May pribilehiyong mag-apply ng Tax Refund kung nagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilya sa ibang bansa.


Daloy ng Konsultasyon (Tungkol sa aplikasyon ng refund)


Ang mga dayuhan na naninirahan sa Japan, o maging Hapon man na nagpa-file ng tax, na ang asawa ay isang dayuhan, at nagbabayad ng income tax at residence tax sa Japan na mayroong pamilya sa ibang bansa na binibigyan ng suportang pinansyal ay may pribilehiyong mag-apply ng refund para sa income tax at residence tax sakop hanggang sa nakalipas na 5 taon.

03-5453-6931 03-5453-6931